សិក្ខាសាលាស្ដីពី « ភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ និងស័ក្ដិសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង៖ សេវាកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនៅហុងកុង ការវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេស និងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជា» តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom

0
341

សិក្ខាសាលាស្ដីពី « ភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ និងស័ក្ដិសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង៖ សេវាកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនៅហុងកុង ការវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេស និងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជា» តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom